top of page

DIAGNOSTIKA STAVIEB

V prípade, že zvažujete kúpu nehnuteľnosti alebo ste ju už zakúpili, a radi by ste poznali jej technický stav, stav nosných a obalových konštrukcií a boli pripravení minimalizovať možné riziká vyplývajúce z jej aktuálneho technického stavu a spôsobu užívania, zrealizujeme pre Vás diagnostickú prehliadku danej nehnuteľnosti a spracujeme zhodnotenie, v ktorom: 

zhodnotíme aktuálny stav nosnej konštrukcie

- nadmerné deformácie a rotácie nosných prvkov

- funkčnosť prípojov a statických detailov

- stav nosných prvkov z hľadiska materiálovej degradácie vplyvom biotických a abiotických poškodení

- možné riziká poškodenia nosných prvkov z hľadiska užívania stavby (preťaženie, tepelné zaťaženie, otrasy a vibrácie, vlhkosť, korózia a pod.)

overíme stav obalových konštrukcií

- degradácia použitých materiálov vplyvom mechanických a klimatických činiteľov

- zmeriame vlhkosť použitých materiálov a výskyt tepelných mostov

- zhodnotíme riziko vzniku plesní, zatekania, príp. inej nežiadúcej degradácie

zhodnotíme správnosť konštrukčných riešení

- nosných konštrukcií a ich prípojov

- odvodnenia a odvetrania stavby

- protipožiarnych opatrení 

v prípade potreby navrhneme

- potrebné opatrenia pre zníženie vlhkosti stavebných prvkov

- konštrukčné riešenie pre zvýšenie nosnosti a tuhosti nosných konštrukcií 

- stavebné úpravy pre elimináciu vzniku nepriaznivých vplyvov na stavbu v budúcnosti za účelom predĺženia jej životnosti a zvýšenia pohodlia počas jej užívania

Venujeme sa diagnostike stavieb poškodených požiarom, vodou, výbuchom, prípadne iným spôsobom, ktorý má vplyv na funkčnosť a spoľahlivosť nosnej konštrukcie.  

bottom of page