top of page

LEGISLATÍVA

Čo je požiar:

§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: „Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.“

 

Čo je stavba:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

 

Protipožiarna bezpečnosť stavby:

Protipožiarna bezpečnosť stavby je schopnosť stavby zabrániť v prípade požiaru stratám na životoch a zdraví osôb, zvierat a stratám na majetku.

 

Požiarna konštrukcia:

Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritériá pre použitie v podmienkach požiaru.

 

Nosnosť za požiaru:

Podľa stavebného zákona, zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, je stavbu potrebné navrhnúť a zhotoviť tak, aby v prípade požiaru splnila, mimo iné, aj požiadavku na „nosnosť konštrukcie“, teda kritérium R. Ďalšie bežné sú E – celistvosť, I – izolácia.

 

Nosnosť - R je schopnosť prvku konštrukcie odolávať určitý čas požiaru pôsobiacemu na jednu alebo viacero strán pri určenom mechanickom namáhaní bez straty jeho konštrukčnej pevnosti.

 

Základné technické normy:

Základným dokumentom spomedzi technických noriem pre navrhovanie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti je:

 • STN 92 0201: Požiarna bezpečnosť stavieb.

V rámci požiarnej odolnosti nosných drevených konštrukcií najmä:

 • STN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií, Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia – Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom.

 • STN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií, Časť 1-2: Všeobecné pravidlá – Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.

 • STN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií, Časť 1-2: Všeobecné pravidlá – Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.

 

Projektová dokumentácia:

V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, príslušný orgán posudzuje a preveruje požiadavky z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby na úrovni, územného konania, stavebného konania a následne v kolaudačnom konaní.            

Špecifické pravidlá a požiadavky pre dodržanie požiarnej bezpečnosti sa vzťahujú rovnako aj na zmeny existujúcich stavieb.

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 40b - Stavebné konanie, čl. (3), pís. (a):

 

Vo výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby sa preverujú najmä: požiarne úseky, požiarne deliace konštrukcie, označenie požiarneho úseku a požadovaný najnižší stupeň protipožiarnej bezpečnosti, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, požiarne uzávery, povrchové úpravy stavebných konštrukcií a ich trieda reakcie na oheň.

 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a prvkov je ich schopnosť odolávať účinkom požiaru (tepelné účinky, mechanické a klimatické zaťaženie, a ďalšie v zmysle STN EN 1990),  po určitý čas tak, aby si zachovali svoju funkciu. 

V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sa požiarna odolnosť konštrukcií určuje na základe počiatočnej skúšky, alebo výpočtom podľa technickej normy.

Klasifikuje sa špecifickým označením charakterizujúce požadované kritérium a klasifikačný čas, napr. R 60 – Nosnosť po dobu pôsobenia požiaru 60 min.

 

Požiarne zaťaženie:

Požiarne zaťaženie, príp. požiarny scenár je spravidla definovaný ako funkcia času a teploty plynu v požiarnom úseku. Podľa STN EN 1991-1-2 sa uvažujú tzv. požiarne krivky, najčastejšie využívaná je „normová požiarna krivka ISO-834“, ktorá reprezentuje podmienky plne rozvinutého vnútorného požiaru. Pre vybrané prípady je možné použiť aj napr. parametrickú požiarnu krivku, krivku vonkajšieho požiaru a ďalšie.

Drevo a požiar:

Drevo a materiály na báze dreva sú klasifikované podľa triedy reakcie na oheň do skupín B, C, D, E.

 • trieda reakcie na oheň B: Veľmi obmedzený príspevok k rozvoju požiaru, napr.: protipožiarne upravené drevo

 

 • trieda reakcie na oheň C: Obmedzený príspevok k rozvoju požiaru, napr.: vybrané protipožiarne upravované produkty na báze dreva

 

 • trieda reakcie na oheň D: Prijateľný príspevok k rozvoju požiaru, napr.: neupravené konštrukčné drevo (rezivo), drevené produkty s hrúbkou viac ako 20 mm a hustotou 400 kg/m3

 

 • trieda reakcie na oheň E: Ľahko horľavé materiály značne prispievajúce k rozvoju požiaru, napr.: materiály na báze dreva s malou hrúbkou, resp. nízkou hustotou

 

Konštrukčné prvky (steny, stropy, okná, dvere a pod.) sa pre potreby požiarnej bezpečnosti stavieb triedia na základe vplyvu horľavých komponentov na intenzitu požiaru a nosnosť a stabilitu konštrukcie na konštrukčné prvky druhu D1, D2 a D3. Drevené konštrukcie a prvky z dreva a z materiálov na báze dreva sú spravidla klasifikované ako konštrukčné prvky druhu D2, alebo D3. Na základe uvedeného sa konštrukcia následne rozdeľuje na konštrukčné celky: nehorľavé, zmiešané, horľavé.

 

Schodiská:

Na konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku sa vzťahujú len obmedzené požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku. Tieto požiadavky musí spĺňať len to schodisko, ktoré je súčasťou únikovej cesty a je určené na evakuáciu viac ako 10 osôb.

 

Konštrukcie striech:

Pre prvky strešného plášťa a nosnej konštrukcie strechy sa požiadavky na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku určujú vzhľadom na požiarne riziko požiarneho úseku, nad ktorým je strešný plášť umiestnený.

 

Kritérium požiarnej odolnosti (R) musia spĺňať nasledovné nosné konštrukcie (podľa STN EN 92-0201-2: 2017. Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie):

 • vo vnútri požiarneho úseku, zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti

 

 • vo vnútri požiarneho úseku, nezabezpečujúc stabilitu stavby alebo jej časti (napr. konštrukcie zabezpečujúce nosnosť a stabilitu vstavby

 

 • mimo stavby zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti (napr. stĺpy podopierajúc balkón alebo inú prečnievajúcu časť stavby)

 

 • podporujúce technologické zariadenie, ktoré obsahuje horľavé látky

 

Pre viac info pozri napr.:

 • V. Mózer, Požiarna bezpečnosť stavieb, Bratislava, 2017, ISBN:978-80-89228-50-8 (zdroj)

 • https://www.sksi.sk/

bottom of page