top of page

O NÁS

_20201119_103931.JPG
Ing. Lukáš Blesák, PhD.
autorizovaný stavebný inžinier - statik
SKSI: č. 6676*I3

(0908/411773)

Absolvoval inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Nosné konštrukcie stavieb. Po jeho ukončení v roku 2009 nastúpil na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončil v roku 2013. V tom istom roku nastúpil na post-doktorské štúdium na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe so zameraním na analytické a numerické simulácie horenia a tepelnej degradácie dreva a vláknobetónu. Popri pedagogickej činnosti a projekčnej praxi sa v spolupráci s Hasičským záchranným zborom ČR a inými európskymi univerzitami venoval laboratórnemu výskumu v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Publikoval odborné články a spolupracoval na tvorbe univerzitných skrípt a odbornej literatúry.  

Projekcii oceľových a drevených nosných konštrukcií sa venuje od roku 2009. Od roku 2018 sa ako dobrovoľník a člen spolku architektov Meem Architecture venuje projektovaniu a realizácii nosných konštrukcií škôl a škôliek v Nepále.

V súčasnosti pôsobí ako projektant oceľových nosných konštrukcií v spoločnosti Distler Engineering a samostatný autorizovaný stavebný inžinier - statik so zameraním na návrh a posúdenie drevených a oceľových konštrukcií a stanovenie ich požiarnej odolnosti.  

_20201117_203914.JPG
Ing. Zuzana Kamenická, PhD.
stavebná inžinierka - statička

(0908/394023)

Absolvovala bakalárske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Pozemné stavby a architektúra, po ukončení ktorého pokračovala inžinierskym štúdiom v odbore Nosné konštrukcie stavieb. V roku 2014 nastúpila na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončila v roku 2018. Počas svojich doktorských štúdií absolvovala dvojmesačnú stáž na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe, so zameraním na numerické a analytické metódy určovania tepelnej degradácie a rýchlosti zuhoľnatenia dreva a materiálov na báze dreva pre potreby stanovenia požiarnej odolnosti drevených prvkov s cieľom formulácie praktických výstupov pre projekčnú prax. Publikovala články v impaktovaných časopisoch a zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých konferencií.

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Distler Engineering ako projektantka oceľových nosných konštrukcií a venuje sa tiež návrhu a posúdeniu odolnosti drevených nosných prvkov a konštrukcií vystavených účinkom mechanického zaťaženia za bežnej teploty a za požiaru. 

IMG20230203172608_2.jpg
Ing. arch. Veronika Zlochová 
stavebná inžinierka - architektka
(0948/631805)

Absolvovala inžinierske štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave v odbore Architektúra so zameraním na Ekologické a experimentálne stavby. Štúdium ukončila v roku 2013, projektantskú a architektonickú činnosť vykonáva v rámci architektonických kancelárií od roku 2010. Ako architekt a projektant pracovala na všetkých  stupňoch projektovej dokumentácie, od architektonickej štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné povolenie až po projekt interiéru a projekt pre realizáciu stavby.

Počas praxe sa stretla s projekciou rôznych druhov konštrukcií, ako sú liate železobetónové konštrukcie, drevené stĺpikové konštrukcie, drevenice, klasické murované konštrukcie a rekonštrukcie budov z nepálených tehál.

Má skúsenosti s návrhom a projekciou rodinných a bytových domov, rekreačných objektov a malých polyfunkčných objektov.

foto na stranku.JPG
Ing. Peter Rozložník, PhD. 
stavebný inžinier

Po ukončení inžinierskeho štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, odbor Nosné konštrukcie pozemných stavieb (statika), pokračoval na doktorandskom štúdiu v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb so zameraním na plastickú analýzu železobetónových konštrukcií, ktoré ukončil v roku 2013 na Katedre betónových konštrukcií a mostov. Počas štúdia a po jeho ukončení sa venoval projekčnej činnosti ako konštuktér pre vystužovanie železobetónových konštrukcií. Neskôr pôsobil vo veľkej medzinárodnej developerskej skupine, kde pôsobil 11 rokov ako člen technického tímu investora zodpovedný za kontrolu a riadenie projektu statiky a zakladania, ich technický dozor a koordináciu počas výstavby. Podieľal sa na projektoch v rámci Slovenska, Českej republiky, Poľska a Veľkej Británie a publikoval ich výstupy tiež v zborníkoch a odborných časopisoch. V súčasnosti pôsobí ako technický konzultant pre výstavbu vo verejnej správe a tiež ako nezávislý expert pre diagnostiku budov a ich zariadení po poškodení prírodnými živlami a z dôvodu iných technických porúch.   

Venujeme sa návrhu nosných konštrukcií pre novostaby a rekonštrukcie existujúcich budov so zameraním na drevené a oceľové stavby a súčasne stanovenie požiarnej odolnosti nosných konštrukcií.

V oblasti návrhu nosných konštrukcií - statiky drevostavieb spolupracujeme nie len s odborníkmi z projekčnej praxe ale aj s akademickými pracovníkmi a "majstrami" tradičnej výstavby, tesármi a remeselníkmi s dlhoročnou praxou v práci s materiálmi priamo na stavenisku.

Realizujeme diagnostické prehliadky stavieb pre účely stanovenia aktuálneho stavu nosných a obalových konštrukcií pred kúpou nehnuteľnosti alebo v čase jej užívania. Diagnostikujeme stavby po požiari, po povodniach, stavby poškodené vplyvom vody unikajúcej z vodovodných potrubí, po otrasoch a stavby poškodené pôsobením prírodných živlov a iných technických porúch. 

Pre diagnostiku stavieb používame deštruktívne a nedeštruktívne metódy ako je ultrazvuková defektoskopia, lokalizácia tepelných mostov (miesta úniku tepla z budovy) a miest so zvýšenou vlhkosťou, určenie miest s rizikom vzniku plesní atď. Definujeme nosný systém a rozsah jeho mechanického poškodenia a určíme nedostatky obalových konštrukcií. Navrhneme spôsob opravy, modernizácie a rekonštrukcie stavby vo forme odborného vyjadrenia alebo projektovej dokumentácie pre účely všetkých stupňov stavebného konania. 


Spojili sme svoje odborné znalosti, prax v projekcii, skúsenosti s vedením stavieb v extrémnych podmienkach, znalosti z vedecko-výskumných aktivít a tiež z oblasti riadenia výstavby a koordinácie počas výstaby a ponúkame svoje znalosti v oblasti statiky, arcihtektúry a diagnostiky stavieb pre vytvorenie symbiózy riešení, ktoré sú prijateľné pre všetky strany účastné stavebného konania a samotnej výstavby alebo rekonštrukcie existujúcich stavieb.

bottom of page