O NÁS

_20201119_103931.JPG
Ing. Lukáš Blesák, PhD.
Autorizovaný stavebný inžinier
SKSI: č. 6676*I3

Absolvoval inžinierske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Nosné konštrukcie stavieb. Po jeho ukončení v roku 2009 nastúpil na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončil v roku 2013. V tom istom roku nastúpil na post-doktorské štúdium na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe so zameraním na analytické a numerické simulácie horenia a tepelnej degradácie dreva a vláknobetónu, požiarnu odolnosť spriahnutých drevo-betónových dosiek a ich membránové pôsobenie, kde po jeho skončení v roku 2015 pôsobil do roku 2018 ako odborný asistent na Katedre kovových a drevených konštrukcií. Popri pedagogickej činnosti na katedre a vedení študentov bakalárskych, diplomových a dizertačných prác sa v spolupráci s Hasičským záchranným zborom ČR a inými európskymi univerzitami venoval laboratórnemu výskumu v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Absolvoval semináre, konferencie, odborné školenia a stáže v oblasti numerickej simulácie nosných konštrukcií budov za požiaru na Slovensku, v Čechách, v Číne, v Portugalsku, v Slovinsku  a v Luxembursku. Jeden semester pôsobil ako stážista na technickej univerzite v Coimbre so zameraním na  numerické  modelovanie priečneho roznosu lokálnych bremien na tenkých spriahnutých drevo-betónových doskách a požiarnej odolnosti tropických drevín. Publikoval odborné články v impaktovaných časopisoch  a  konferenčných  zborníkoch,  spolupracoval na tvorbe univerzitných skrípt.   

Projekcii oceľových a drevených nosných konštrukcií sa venuje od roku 2009. Od roku 2018 sa ako dobrovoľník a člen spolku architektov Meem Architecture venuje projektovaniu a realizácii nosných konštrukcií škôl a škôliek v Nepále.

V súčasnosti pôsobí ako projektant oceľových nosných konštrukcií v spoločnosti Distler Engineering a samostatný autorizovaný stavebný inžinier - statik so zameraním na návrh a posúdenie drevených a oceľových konštrukcií a stanovenie ich požiarnej odolnosti.  

_20201117_203914.JPG
Ing. Zuzana Kamenická, PhD.
Stavebná inžinierka

Absolvovala bakalárske štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v odbore Pozemné stavby a architektúra, po ukončení ktorého pokračovala inžinierskym štúdiom v odbore Nosné konštrukcie stavieb. V roku 2014 nastúpila na doktorské štúdium v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré na katedre Oceľových a drevených konštrukcií SvF STU v Bratislave úspešne ukončila v roku 2018. Počas svojich doktorských štúdií absolvovala dvojmesačnú stáž na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe, so zameraním na numerické a analytické metódy určovania tepelnej degradácie a rýchlosti zuhoľnatenia dreva a materiálov na báze dreva pre potreby stanovenia požiarnej odolnosti drevených prvkov s cieľom formulácie praktických výstupov pre projekčnú prax. Predmetom výskumu bola aj kalibrácia tepelno-fyzikálnych a mechanických vlastností tepelne degradovaného dreva na základe laboratórnych skúšok pre účely matematického modelovania drevených prvkov a konštrukcií s ďalšou aplikáciou pre stavebnú prax. V rámci spolupráce s Materiálovo-technologickou fakultou so sídlom v Trnave STU v Bratislave sa zamerala na experimentálne merania rýchlosti uhoľnatenia dreva a následne stanovenie rýchlosti uhoľnatenia dreva vo vybraných špecifických prípadoch. Publikovala články v impaktovaných časopisoch a zborníkoch z domácich a zahraničných vedeckých konferencií.

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Distler Engineering ako projektantka oceľových nosných konštrukcií a venuje sa tiež návrhu a posúdeniu odolnosti drevených nosných prvkov a konštrukcií vystavených účinkom mechanického zaťaženia za bežnej teploty a za požiaru. 

Spolu s kolegami z architektonických ateliérov a projekčných kancelárií iných profesií sa snažíme o rozvoj stavebníctva na Slovensku v oblasti drevených konštrukcií a aplikácie stavebných materiálov na báze dreva.

Drevostavby sú v mnohých aspektoch rovnocenné betónovým, tehlovým či oceľovým stavbám a sú schopné im konkurovať v tých najprísnejších kritériách. Ich vplyv na životné prostredie je minimálny, jedná sa o recyklovateľné stavebné produkty, disponujú mnohými zdravotnými benefitmi, poskytujú príjemné prostredie pre ich užívanie, sú dlhodobo udržateľné a v neposlednom rade finančne dostupné, mechanicky odolné a technologicky progresívne.

Jedným z legislatívnych obmedzení výstavby drevostavieb na Slovensku je práve ich požiarna odolnosť, kde výška stavby je limitovaná počtom požiarnych podlaží. Trendy a legislatívne obmedzenia sa naprieč Európou líšia a výstavba drevostavieb značne napreduje.

V oblasti návrhu nosných konštrukcií - statiky drevostavieb spolupracujeme nie len s odborníkmi z projekčnej praxe ale aj s akademickými pracovníkmi a "majstrami" tradičnej výstavby, tesármi a remeselníkmi s dlhoročnou praxou v práci s materiálmi priamo na stavenisku.

Spojili sme svoje odborné znalosti, prax v projekcii, skúsenosti s vedením stavieb v extrémnych podmienkach a rovnako aj znalosti z vedecko-výskumných aktivít a ponúkame svoje znalosti v oblasti statiky pre vytvorenie symbiózy riešení, ktoré sú prijateľné nie len pre užívateľa ale aj pre prírodu a životné prostredie.